ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

7 grudnia 2017 roku
Pokaz ozdb
Szanowni Pastwo, serdecznie zapraszamy ju 15 grudnia br. (pitek) w godzinach 10.00 - 15.00 na pokaz ozdób boonarodzeniowych, który odbdzie si w Starostwie Powiatowym w Supsku (hol gówny - I pitro)
5 grudnia 2017 roku
Konkurs plastyczny pt. „Owady – poyteczne pracusie”

 W ramach wspópracy z Pomorskim Zespoem Parków Krajobrazowych oddzia Park Krajobrazowy „Dolina Supi" uczniowie Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy wzili udzia w konkurs plastycznym pt. „Owady – poyteczne pracusie”.

Celem konkursu byo rozwijanie zainteresowa przyrodniczych, uwraliwienie na pikno otaczajcej przyrody, doskonalenie umiejtnoci plastycznych wród uczniów szkoy podstawowej, klas gimnazjalnych, SPDP, wychowanków zaj rewalidacyjno- wychowawczych w Damnicy, Przytocku i Machowinku.

Ogóem wpyno 57 prac, których oceny dokonaa komisja, kierujc si kryteriami: walory artystyczne, kreatywno, samodzielno, pomys, ujcie tematu, technik i kategori wiekow.

Uroczyste wrczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Owady – poyteczne pracusie” odbyo si 20 listopada 2017r.w Sali Lustrzanej SOSW w Damnicy. W gali wzili udzia :

Starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej - Pani Anna Kasprzak,

Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji - Pan Andrzej Grzybowski.

Park Krajobrazowy „Dolina Supi" ufundowa laureatom i wyrónionym bogate upominki w postaci zestawów plastycznych i lup. Wszystkim wrczono dyplomy.

Dugoletnia wspópraca z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Supi" w Supsku owocuje szeroko pojt edukacj ekologiczn poprzez wycieczki, warsztaty, konkursy .

Za dotychczasow wspóprac bardzo dzikujemy.

4 grudnia 2017 roku
III Kulig za nami
2 grudnia br. w Bronowie odby si kolejny, III Powiatowy Kulig Drezynowy. Imprez zorganizowao Centrum Edukacji Regionalnej we wspópracy ze Supsk Powiatow Kolej Drezynow oraz wietlic Wiejsk w Bronowie. W imprezie wzio udzia ponad 100 dzieci z powiatu supskiego. Wydarzeniu towarzyszya moc atrakcji, w tym ognisko z pieczeniem kiebasek, sodki poczstunek, prezenty od w. Mikoja i oczywicie przejazdy drezynami. Wszystkim serdecznie dzikujemy za udzia i ju zapraszamy na kolejn edycj za rok.


28 listopada 2017 roku
Bryd po raz ostatni w tym roku
27 listopada br. odbyo si kolejne, ostatnie ju w tym roku spotkanie czonków Supskiego Towarzystwa Brydowego w ramach druynowych Mistrzostw Supskiego Towarzystwa Brydowego o Puchar Parlamentarzystów SupskichGocinnie zagrali oni w Starostwie Powiatowym w Supsku w budynku B przy ulicy Szarych Szeregów 14B. Opiek nad wszystkimi tegorocznymi spotkaniami sprawowao Centrum Edukacji Regionalnej. Najlepsi okazali si:
1 miejsce SAWNO 296 VP w skadzie:
Wiesaw Mczkowski, Mirosaw Kopowski, Ryszard Leniewski, Bogusaw
Dyk, Radosaw Kmiecik, Grzegorz Zborowski
2 miejsce ZUCHY 287 VP Supskw skadzie:
Ryszard Konopka, Krzysztof Mielnik, Krzysztof Materek, Grzegorz Gan,
Kazimierz Zelga, Antoni Adamiec, Wojciech Majchrowski
3 miejsce AD 266 VP Supsk w skadzie:
Jan Lange, Krzysztof Meyer, Andrzej Jasiski, Mariusz Pankiewicz, Roman
Budzik, Marek Banasiski, Marek Pietrzak
Dalsze miejsca zajli:
4. Ustka
5. Pianpur Sierakowice
6. Drobinki Supsk-Wynkówko
7. Maribu Supsk-Sawno
8. Koszuty Smodzino-Supsk

Pojedynki byy bardzo zacite, a najwaniejsze e wszyscy si znakomicie bawili. 
Zapraszamy wszystkich chtnych do rywalizacji w edycji rozgrywek druynowych 
w 2018 roku.
                                                                         Sekretarz STB. M. Tomczewska
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP